Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I.

Základní ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti osob, zejména Prodávajícího a Kupujícího, ve věci prodeje zboží (věcí) v internetovém obchodě na adrese kouzelnehry.cz (dále také jen „Internetový obchod“ a „Podmínky“).

 

 1. V souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) jsou tyto Podmínky nedílnou součástí Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, jak je definována níže. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

 

 1. Prodávající může znění Podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Podmínky, včetně veškerých jejich pozdějších změn, nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění v Internetovém obchodě (tj. na kouzelnehry.cz). Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích znění (verzí) Podmínek; Kupující je tedy vázán zněním Podmínek účinným k okamžiku uzavření Kupní smlouvy, s nimiž vyjadřuje souhlas odesláním Objednávky, jak je definována níže.

 

II.

Kontaktní údaje Prodávajícího

 

 1. Prodávajícího lze kontaktovat zejména následujícím způsobem:

 

E-mail:  info@kouzelnehry.cz

Na e-maily odpovídáme zpravidla do 2 pracovních dnů.

Další kontaktní údaje jsou dostupné rovněž na www.kouzelnehry.cz/ochrana_osobnich_udaju.

Přímý telefonní kontakt na Prodávajícího: + 420 771 170 091.

 

III.

Vymezení základních pojmů

 

 1.  Níže uvedené pojmy mají v rámci celého znění Podmínek následující význam: 
 1. Prodávající je František Kožuch, IČ: 67844197, DIČ: 7803052455, se sídlem Chomutovská 1361, Kadaň, 432 01, Česká republika a doručovací adresou tamtéž. Prodávající je provozovatelem Internetového obchodu. 

 2. Kupující je spotřebitel nebo podnikatel, který s Prodávajícím uzavírá, prostřednictvím Internetového obchodu na adrese kouzelnehry.cz, Kupní smlouvu. Není-li v těch Podmínkách výslovně uvedeno v konkrétním případě jinak, zahrnuje pojem „Kupující“ jak kupujícího – spotřebitele, tak kupujícího – podnikatele.

 3. Spotřebitel je ve smyslu § 419 občanského zákoníku člověk, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který není spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (podnikatel).

 4. Kupní smlouva je uzavřena mezi Prodávajícím a Kupujícím okamžikem doručení Objednávky Kupujícího Prodávajícímu.

 5. Objednávkou se rozumí objednávka zboží (věcí) uskutečněná Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu na adrese kouzelnehry.cz. Potvrzení Objednávky je uskutečněno zpravidla potvrzujícím e-mailem ve smyslu zejm. článku IV. odst. 7 těchto Podmínek zaslaným Prodávajícím Kupujícímu na e-mailovou adresu použitou Kupujícím při Objednávce v Internetovém obchodu. Takováto Objednávka je pro Kupujícího závazná.

 6. Předobjednávkaje předběžnou rezervací takového zboží (věci) Kupujícím, které Prodávající v budoucnu teprve pravděpodobně naskladní a určí k dalšímu prodeji a které současně Prodávající umožní Kupujícímu předběžně objednat v Internetovém obchodu. Kupující bere na vědomí, že u zboží určeného k Předobjednávce nejsou Prodávajícímu v okamžiku Předobjednávky přesně známy zejména datum dodání, cena a/nebo jakékoli jiné vlastnosti daného zboží. Prodávající proto u Předobjednávek může měnit cenu, datum dodání, vlastnosti a jakékoli další skutečnosti týkající se tohoto (předobjednávaného) zboží, a to zejména ty skutečnosti, které jsou Prodávajícímu v době Předobjednávky nedostupné či neznámé, a to vše až do doby, kdy toto zboží Prodávající naskladní a určí k dalšímu prodeji. O změně ceny, resp. dalších v době Předobjednávky neznámých skutečnostech, bude Prodávající Kupujícího náležitě informovat, zpravidla e-mailem nebo telefonicky a Kupující může na základě této nové informace Předobjednávku zrušit.

 7. Zákaznický účet má význam dle článku VI. těchto Podmínek.

 

 1. Význam pojmů zavedených v odst. 1 tohoto článku (jakož i všech dalších zavedených pojmů v rámci těchto Podmínek) je zachován i v případě, jsou-li v rámci Podmínek uvozeny malým písmenem, popř. v jiném tvaru či číslu, nevyplývá-li z kontextu a smyslu Podmínek jinak.

 

IV.

Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

 

Kupující provádí Objednávku zboží v Internetovém obchodě následujícími způsoby: 

 

 1.  Takto provedená a odeslaná (podaná) Objednávka se považuje okamžikem doručení Prodávajícímu za závaznou. 

  a) odesláním Objednávky Prodávajícímu prostřednictvím svého Zákaznického účtu po řádném vyplnění objednávkového formuláře v Internetovém obchodě a seznámení se s těmito Podmínkami (včetně potvrzení souhlasu Kupujícího s těmito Podmínkami); anebo

  b) odesláním Objednávky Prodávajícímu bez předchozí registrace, tj. bez vytvoření Zákaznického účtu a/nebo přihlášení do něj, po řádném vyplnění objednávkového formuláře v Internetovém obchodě a seznámení se s těmito Podmínkami (včetně potvrzení souhlasu Kupujícího s těmito Podmínkami).

 2. Objednávku zboží v Internetovém obchodu Kupující konkrétně provádí tak, že si v rámci Internetového obchodu vybere zboží včetně jeho množství (tím, že jej „přidá do košíku“), následně řádně vyplní několikakrokový objednávkový formulář (zahrnující zejména dodací a fakturační údaje Kupujícího a volbu způsobu dopravy zboží a platby za zboží) a Objednávku odešle (podá) Prodávajícímu (tím, že klikne na „Odeslat objednávku“). Údaje vztahující se k Objednávce může Kupující kontrolovat a měnit, a to až do okamžiku odeslání (podání) Objednávky Prodávajícímu.

 3. Kupující odpovídá za správnost, aktuálnost a úplnost veškerých jím uvedených údajů v rámci odesílané Objednávky (a to včetně těch vyplývajících z údajů vztahujících se k Zákaznickému účtu Kupujícího, používá-li jej); údaje uvedené v Objednávce doručené Prodávajícímu se považují za správné, aktuální a úplné. Kupující je zejména povinen v rámci Objednávky řádně vyplnit v objednávkovém formuláři veškeré údaje, které jsou vyznačeny jako povinné, seznámit se s Podmínkami a potvrdit svůj souhlas s nimi (zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním Objednávky Prodávajícímu). Jakékoli zvláštní požadavky, podmínky či jiné zvláštní údaje Kupujícího uvedené v rámci objednávkového formuláře (např. v kolonce „poznámka pro prodejce“) či jinak v souvislosti s Objednávkou se nepovažují za součást Objednávky, a tedy se ani nestávají součástí Kupní smlouvy; pro Prodávajícího tedy nejsou závazné a neplynou mu z nich žádné povinnosti.

 4. Náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti s provedením a odesláním Objednávky a uzavřením Kupní smlouvy (tj. např. náklady na komunikaci s Prodávajícím) hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od příslušné obvyklé základní sazby komunikace směrem k Prodávajícímu, jakožto subjektu působícímu v České republice.

 5. Prodávající vyjadřuje vůli uzavřít Kupní smlouvu umístěním nabídky prodeje zboží anebo služeb v Internetovém obchodě, a to za podmínek (zejména cenových a dalších) uvedených tamtéž, tj. na internetových stránkách www.kouzelnehry.cz, a ve smyslu těchto Podmínek. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, dochází k uzavření Kupní smlouvy okamžikem doručení (závazné) Objednávky Kupujícího Prodávajícímu. Od tohoto okamžiku vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny Kupní smlouvou a těmito Podmínkami, které tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy. Kupní smlouva však není uzavřena, obsahuje-li Objednávka údaje, na jejichž základě může mít Prodávající oprávněné pochybnosti o skutečné identitě Kupujícího, popř. o vážnosti projevu jeho vůle uzavřít Kupní smlouvu a/nebo v případě, že je Objednávka učiněna ve vztahu ke zboží, jež je v Internetovém obchodě prezentováno se zjevnými chybami, zejm. co do jeho ceny nebo jiných vlastností. V takovém případě se nepřihlíží ani k E-mailovému potvrzení ve smyslu odst. 7 tohoto článku; v takovém případě Prodávající zpravidla kontaktuje Kupujícího pro účely dalšího jednání o obsahu Kupní smlouvě a jejímu případnému uzavření.

 6. Neprodleně po obdržení Objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o obdržení Objednávky (v rámci těchto Podmínek také jen „E-mailové potvrzení“), a to na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v rámci Objednávky zboží v Internetovém obchodu. E-mailové potvrzení se považuje za potvrzení o obdržení Objednávky Kupujícího Prodávajícím, jakož i za potvrzení o příslušné Kupní smlouvě mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřené postupem dle odst. 6 tohoto článku; E-mailové potvrzení se všemi svými přílohami je tak v tomto ohledu třeba považovat za doklad (vyhotovení) o obsahu Kupní smlouvy ve smyslu § 1822 odst. 2 občanského zákoníku, jakož i za potvrzení ve smyslu § 1827 odst. 1 a 2 občanského zákoníku. Přílohu E-mailového potvrzení tvoří kopie aktuálních obchodních podmínek Prodávajícího (tj. těchto Podmínek).

 7. Prodávající v Internetovém obchodě zpravidla neumožňuje Předobjednávky. V případě umožnění nějaké takové Předobjednávky se, přiměřeným způsobem, použijí ustanovení těchto Podmínek vztahujících se k Objednávce.

 

V.

Informace o zboží a cenách

 1. Prezentace veškerého zboží v Internetovém obchodě je informativního charakteru a Prodávající není povinen, v souladu s těmito Podmínkami, uzavřít Kupní smlouvu ohledně žádného takto prezentovaného zboží, popřípadě může od takové smlouvy, postupem v souladu s těmito Podmínkami, odstoupit. Prezentaci zboží v Internetovém obchodě je tak tak třeba vnímat jako katalog zboží, které Prodávající běžně dodává s orientačními údaji o dostupnosti takového zboží a údaji o hlavních vlastnostech zboží. Prodávající neodpovídá za okamžitou dostupnost zboží prezentovaného v Internetovém obchodu; pro stanovení kupní ceny zboží je určující cena zobrazovaná ve webovém rozhraní Internetového obchodu v okamžiku provedení Objednávky, nevyplývá-li z těchto Podmínek jinak.

 

 1. Ceny zboží v Internetovém obchodu na kouzelnehry.cz jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

 

 1. Přehled způsobů dopravy zboží je uveden v Internetovém obchodu v části Ceny dopravy (https://www.kouzelnehry.cz/ceny_dopravy) a současně i v rámci objednávkového formuláře. Přehled způsobů úhrady kupní ceny za zboží je uveden v Internetovém obchodu v části Možnosti platby (https://www.kouzelnehry.cz/moznosti_platby/) a současně i v rámci objednávkového formuláře.

 

 1. Případné slevy z kupní ceny zboží v Internetovém obchodu nelze vzájemně kombinovat.

 

VI.

Zákaznický účet

 

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené v Internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého Zákaznického účtu. Prostřednictvím Zákaznického účtu může Kupující provádět objednávku zboží v Internetovém obchodě, přičemž zpravidla nebude muset v rámci objednávkového formuláře (opětovně) uvádět některé údaje, které již uvedl v rámci registrace a/nebo správy svého Zákaznického účtu. Zákaznický účet může zahrnovat i další funkcionality související s používáním Internetového obchodu Kupujícím (např. přehled dřívějších objednávek, věrnostní slevy atp.). Existence Zákaznického účtu není podmínkou pro objednávání zboží v Internetovém obchodě.

 2. Kupující odpovídá za správnost a aktuálnost veškerých jím uvedených údajů v rámci registrace do Zákaznického účtu a/nebo jeho následné správy. Údaje uvedené Kupujícím v rámci Zákaznického účtu se považují za správné, aktuální a úplné.

 3. Přístup k Zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (popř. v podobě aktivní e-mailové adresy Kupujícího) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací umožňujících přístup do jeho Zákaznického účtu třetím osobám a v maximální možné míře, jakou od něj lze rozumně vyžadovat, dbát o to, aby nedošlo k prolomení zabezpečení přístupu k Zákaznickému účtu jakoukoli třetí osobou. V dané souvislosti Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli případné zneužití Zákaznického účtu jakoukoli třetí osobou.
 4. Kupující není oprávněn umožnit používání Zákaznického účtu jakékoli třetí osobě.

 5. Prodávající je oprávněn Zákaznický účet kdykoli bez udání důvodu zrušit. To platí zejm. v případě, je-li Zákaznický účet Kupujícím dlouhodobě (tj. zpravidla nejméně po dobu dvanácti po sobě jdoucích měsíců) nepoužíván a/nebo porušil-li či porušuje-li Kupující Kupní smlouvu či tyto Podmínky. Kupující bere na vědomí, že k Zákaznickému účtu mu nevznikají žádná práva, a že tedy v důsledku jeho zrušení mu ani nemůže vzniknout žádná újma.

 6. Kupující může u Prodávajícího kdykoli požádat o zrušení svého Zákaznického účtu, a to zpravidla e-mailem na info@kouzelnehry.cz; Prodávající takové žádosti vyhoví. Kupující bere na vědomí, že vyřizování žádosti o zrušení Zákaznického účtu Prodávajícím může být spojeno s ověřením totožnosti Kupujícího, popř. jinou nezbytnou součinností Kupujícího.

 7. Kupující bere na vědomí, že Zákaznický účet (avšak ani Internetový obchod jako takový) nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu příslušného technického vybavení Prodávajícího a/nebo třetích osob.

 

VII.

Platební podmínky a dodání zboží

 

 1. Objednané zboží bude Kupujícímu expedováno a dodáno v co nejkratší době dle jeho dostupnosti a provozních možností Prodávajícího, a to zpravidla do tří (3) pracovních dnů od přijetí řádné Objednávky Prodávajícím a/nebo od jeho zaplacení Kupujícím (v závislosti zejm. na zvoleném způsobu platby). V případě doručování zboží mimo území České republiky je dodací doba zpravidla delší. O případném podstatném prodloužení dodací doby je Kupující včas informován. O odeslání zboží je Kupující zpravidla informován na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v rámci Objednávky zboží v Internetovém obchodu.

 2. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou Kupující uvedl ve své Objednávce v Internetovém obchodu, popř. doručením na jiné místo určené v dané souvislosti Kupujícím, popř. předáním Kupujícímu a/nebo jím pověřené osobě v provozovně Prodávajícího (při osobním odběru zboží na příslušném odběrném místě, tj. zejm. v provozovně Prodávajícího).

 3. Prodávající dodává zboží pouze v rámci České republiky a Slovenské republiky.

 4. Konkrétní způsob dodání zboží si Kupující zvolí před odesláním Objednávky, v rámci objednávkového formuláře v Internetovém obchodě. Náklady na dopravu, resp. dodání zboží hradí v plné výši Kupující; tyto náklady se liší v závislosti na zvoleném způsobu dopravy. Přehled způsobů dopravy zboží je uveden v Internetovém obchodu v části Ceny dopravy (https://www.kouzelnehry.cz/ceny_dopravy) a současně i v rámci objednávkového formuláře. V případě, že si Kupující s Prodávajícím mezi sebou písemně výslovně domluví jiný zvláštní způsob dopravy, nese Kupující riziko (tj. včetně zejm. nebezpečí škody na věci) a případné dodatečné náklady spojené s tímto jiným způsobem dopravy.

 5. Je-li Prodávající podle Objednávky, resp. Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než vyplývá z Kupní smlouvy (potažmo z Objednávky), je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 6. Při převzetí zboží od dopravce (přepravce) je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto dopravci neprodleně oznámit. V případě shledání porušení obalu zboží svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není Kupující povinen zásilku od dopravce (přepravce) převzít. Je-li obal výrobku a/nebo výrobek samotný mechanicky poškozen, je Kupující, který není spotřebitel, povinen sepsat za přítomnosti dopravce (přepravce) záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost písemně potvrdit ze strany dopravce (přepravce; obdobný postup se přitom doporučuje i Kupujícímu, který je spotřebitelem). Na základě takto vyhotoveného záznamu bude takovému Kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním dodacího listu (a/nebo jiné obdobné listiny) dopravci (přepravci) Kupující, který není spotřebitelem, souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží dorazilo mechanicky nepoškozené.

 7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením jeho kupní ceny Prodávajícímu (včetně případných nákladů na dodání zboží a nákladů zvoleného způsobu platby) a jeho převzetím. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou tak neučinil.

 8. Konkrétní způsob úhrady kupní ceny za zboží si Kupující zvolí před odesláním Objednávky, v rámci vyplňování objednávkového formuláře v Internetovém obchodu. Přehled způsobů úhrady kupní ceny za zboží je uveden v Internetovém obchodu v části Možnosti platby (https://www.kouzelnehry.cz/moznosti_platby/) a současně i v rámci objednávkového formuláře. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je zpravidla přiložen k dodávanému zboží.

 9. Nedojde-li při platbě převodem k úhradě objednávky Kupujícím do čtrnácti (14) dnů od jejího uskutečnění, je Prodávající oprávněn odstoupit od příslušné Kupní smlouvy (a tedy uvedenou Objednávku „stornovat“).

 10. Využitím platební metody „Twisto“ zprostředkované Prodávajícím a poskytované společností Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, Kupující bere na vědomí a souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami Twisto(https://www.twisto.cz/podminky/), a dále bere na vědomí Pravidla pro zpracování osobních údajů společnosti Twisto (https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju) a zavazuje se jimi řídit, a dále Kupující výslovně souhlasí s postoupením pohledávky Prodávajícího na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) objednaného zboží na společnost Twisto. 

 

VIII.

Odstoupení od smlouvy

 

 1.  Prodávající i Kupující mohou od Kupní smlouvy, zcela anebo z části, kdykoli odstoupit ze zákonných důvodů pro odstoupení od smlouvy dle zejména úpravy občanského zákoníku.

 2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy kdykoli před dodáním zboží Kupujícímu, zcela anebo z části, rovněž z kteréhokoli z následujících důvodů:
  a) není-li zboží v objednaném množství či rozsahu dostupné (tj. nemá-li jej Prodávající momentálně „naskladněné“), a to bez ohledu na příčinu takové nedostupnosti; a/nebo

  b) je-li zboží s akční cenou (slevou) objednáno ve větším množství, než které lze považovat za obvyklé pro individuální potřebu jednoho Kupujícího, byl-li by Kupující běžný spotřebitel (avšak bez ohledu na to, zda Kupující v konkrétním případě fakticky je, či není spotřebitel); a/nebo

  c) není-li Prodávající z důvodů na straně třetích osob a/nebo vnějších okolností schopen dodat Kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a za podmínek (zejm. materiálních, ale i ostatních), které po něm lze rozumně požadovat a/nebo vyjde-li najevo, že Kupující porušil uzavřenou Kupní smlouvu; a/nebo

  d) byla-li cena objednaného zboží (a/nebo uvedení jiných podstatných vlastností zboží) v Internetovém obchodě uvedena zjevně chybně (tj. byla-li cena zjevně jiná, než je pro tento typ zboží obvyklé); Kupující bere na vědomí, že v takovém případě není Prodávající povinen Kupujícímu příslušné zboží a/nebo služby za takovou chybnou cenu dodat ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno E-mailové potvrzení dle těchto Podmínek, a to i aniž by Prodávající byl povinen od Kupní smlouvy odstoupit výslovným projevem vůle, jelikož Kupní smlouva se v takovém případě nepovažuje za uzavřenou (nicméně Prodávající může i v takovém případě, pro vyloučení pochybností, formálně odstoupit od kupní smlouvy); nastane-li takový případ, Prodávající informuje Kupujícího o takové chybné ceně (a/nebo jiné vlastnosti zboží) bez zbytečného odkladu a příp. zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku na uzavření Kupní smlouvy (vycházeje z objednávky Kupujícího); taková pozměněná nabídka se považuje za nový návrh nové Kupní smlouvy a tato nová Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o jejím přijetí na e-mailovou adresu Prodávajícího.

 3. Prodávající může od Kupní smlouvy odstoupit např. prostřednictvím oznámení o odstoupení odeslaného e-mailovou zprávou Kupujícímu. V případě odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícím z kteréhokoli z důvodů dle odst. 2 tohoto článku, Prodávající vrátí ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání příslušného zboží, které od Kupujícího na základě (zrušené) Kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem (potažmo na stejné číslo účtu Kupujícího), jako je přijal, popřípadě způsobem určeným Kupujícím.

 

 1. Kupující – spotřebitel je oprávněn od Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu na kouzelnehry.cz odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Je-li předmětem Kupní smlouvy několik druhů zboží a/nebo dodání několika částí zboží, běží uvedená čtrnáctidenní lhůta ode dne převzetí poslední takové dodávky zboží. Je-li předmětem Kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží uvedená čtrnáctidenní lhůta ode dne převzetí první takové dodávky zboží.

 

 1. Uplatňuje-li Kupující ve vztahu k Prodávajícímu své právo na odstoupení od Kupní smlouvy, je tak povinen učinit písemně na adresu sídla Prodávajícího a/nebo e-mailem info@kouzelnehry.cz; Kupující je pro tyto účely povinen doložit zakoupení zboží, ve vztahu k němuž odstupuje od příslušné Kupní smlouvy (tj. svou Objednávku, respektive Kupní smlouvu jako takovou), a to zpravidla prostřednictvím řádné identifikace příslušné Objednávky, resp. Kupní smlouvy a doložením dalších dokladů týkajících se zakoupení, respektive dodávky příslušného zboží (tj. zejm. daňový doklad, dodací list, výpis z účtu atp.). Kupující – spotřebitel může rovněž použít vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy, který je součástí těchto Podmínek; použití vzorového formuláře pro odstoupení od Kupní smlouvy není pro Kupujícího – spotřebitele povinné.Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto článku je zachována, odešle-li Kupující – spotřebitel řádné prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy před uplynutím dané lhůty Prodávajícímu způsobem dle tohoto ustanovení.

 

 1. Odstoupil-li Kupující od Kupní smlouvy, je povinen zboží, jehož se účinky odstoupení týkají, vrátit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, a to způsobem vhodným s ohledem na povahu daného zboží. Kupující dále nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to bez ohledu na způsob či nákladnost takového vrácení (tj. včetně případů, kdy dané zboží nemůže být s ohledem na svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou).

 

 1. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, veškeré peněžní prostředky, které od něj přijal jako úhradu kupní ceny příslušného zboží, jehož se účinky odstoupení týkají (včetně nákladů na dodání zboží Kupujícímu, a to ve výši odpovídající nejméně nákladnému způsobu dodání, který byl v okamžiku objednávky zboží Kupujícím k dispozici), a to stejným způsobem (stejnou platební metodou), jakým je od Kupujícímu přijal, nedohodne-li si Prodávající s Kupujícím jinak a nepovede-li to ke vzniku dalších nákladů Kupujícího. Tím není dotčen odst. 8 tohoto článku.

 

 1. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy jakýmkoli způsobem, není Prodávající povinen vrátit mu jakékoli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující řádně předá (vrátí) veškeré zboží, jehož se účinky odstoupení týkají, a/nebo než prokáže, že takové zboží Prodávajícímu řádně odeslal.

 

 1. Kupující – spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, jehož se účinky odstoupení týkají, pouze do výše, v jaké toto snížení vzniklo toliko v důsledku nakládání s tímto zbožím způsobem nevhodným s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující – podnikatel odpovídá bez omezení.

 

 1. Kupující je povinen veškeré zboží, jehož se účinky odstoupení týkají, vrátit Prodávajícímu v maximální možné míře nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním (nepoškozeném) obalu. Prodávající je oprávněn k jednostrannému zápočtu nároku na náhradu veškeré škody vzniklé na takto vraceném zboží (vznikla-li v důsledku porušení povinností Kupujícího) proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny takového zboží.

 

 1. Poskytne-li Prodávající Kupujícímu společně s objednaným zbožím dar („dárek“; tj. takové zboží nad rámec objednávky Kupujícího, jehož kupní cenu Kupující Prodávajícímu nehradí), je příslušná darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího, pozbývá taková darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i takto poskytnutý dárek.

 

 1. Kupující je dále oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit za podmínek dle článku IX. těchto Podmínek.

 

 1. Kupující dále není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku těchto Podmínek, týká-li se Kupní smlouva:
  a) poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a sdělil-li Prodávající Kupujícímu před uzavřením smlouvy, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy; a/nebo

  b) dodávky zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy; a/nebo

  c) dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti (30) dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího, a/nebo

  d) dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu; a/nebo

  e) dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; a/nebo

  f) dodávky zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; a/nebo

  g) dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, porušil-li Kupující jejich původní obal; a/nebo

  h) dodávky novin, periodik nebo časopisů; a/nebo

  i) dodávky digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl-li dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy; a/nebo

  j) v dalších případech vyplývajících pro Kupujícího z platných právních předpisů, včetně zejm. § 1837 občanského zákoníku.

 

 

IX.

Práva z vadného plnění a reklamace

 

 1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými závaznými právními předpisy, tj. zejména občanským zákoníkem, v platném znění.

 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu – spotřebiteli, že zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, nemá při převzetí Kupujícím vady, tj. že není v rozporu s Kupní smlouvou. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu – spotřebiteli, že v okamžiku převzetí zboží Kupujícím – spotřebitelem:

  a) má zboží vlastnosti, které si Prodávající s tímto Kupujícím ujednali, a v případě absence takového ujednání, že dané zboží má vlastnosti výslovně popsané v dané souvislosti Prodávajícím a/nebo vlastnosti, které mohl tento Kupující rozumně očekávat s ohledem na povahu daného zboží a způsob jeho prezentace v Internetovém obchodu; a že

  b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající výslovně uvedl a/nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; a že

  c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy (což nicméně zpravidla není případ způsobu prodeje zboží v Internetovém obchodu); a že

  d) je zboží v množství, míře nebo hmotnosti odpovídajícímu Kupní smlouvě, potažmo Objednávce tohoto Kupujícího; a že

  e) zboží vyhovuje požadavkům kogentních právních předpisů.

 

 1. Má-li zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, při převzetí Kupujícím – spotřebitelem vady ve smyslu těchto Podmínek, tj. není-li dané při převzetí Kupujícím – spotřebitelem v souladu s Kupní smlouvou, má Kupující – spotřebitel právo, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl dané zboží (věc) do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle volby Kupujícího – spotřebitele buď výměnou daného zboží (věci) za nové, nebo jeho opravou. Není-li takový postup s ohledem na povahu zboží anebo jeho vadu možný, je Kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny daného zboží nebo odstoupit od příslušné Kupní smlouvy v rozsahu reklamovaného zboží (za podmínek dle odst. 5 tohoto článku). To neplatí v případech vyplývajících z těchto Podmínek a/nebo věděl-li Kupující – spotřebitel o shora uvedeném nesouladu s Kupní smlouvou již před jejím uzavřením a/nebo způsobil-li jej.


 2. Právo odstoupit od Kupní smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto článku má Kupující – spotřebitel pouze tehdy, je-li vytýkaná vada zboží podstatným porušením Kupní smlouvy a/nebo nemůže-li Kupující – spotřebitel dané zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt stejné vady zboží navzdory její předchozí opravě Prodávajícím a/nebo při větším množství opakujících se vad daného zboží, které zejm. zcela znemožňuje jeho řádné užívání a/nebo jeho opravu

 3. Projeví-li se vada zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí zboží Kupujícím – spotřebitelem, uplatní se vyvratitelná domněnka, že dané zboží bylo vadné již při jeho převzetí tímto Kupujícím. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit u Prodávajícího právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí tímto Kupujícím. Toto ustanovení se nepoužije, vyplývá-li vada z povahy daného zboží, a/nebo ve vztahu k/ke (i) zboží prodávaného za sníženou cenu z důvodu existence vady daného zboží, a to v rozsahu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, (ii) opotřebenému zboží, jehož opotřebení bylo způsobeno jeho obvyklým užíváním, a (iii) zboží prodávanému jako použité a/nebo opotřebené zboží, a to v rozsahu vady odpovídající míře používání a/nebo opotřebení, které dané zboží mělo při jeho převzetí tímto Kupujícím.


 4. Kupující uplatňuje reklamaci zboží u Prodávajícího, a to tak, že společně s reklamovaným zbožím (které Kupující doručí Prodávajícímu v kompletní podobě a ideálně i s původním obalem a dalšími doklady, včetně případných návodů a dalších obdobných součástí zboží, není-li předmětem reklamace absence zboží anebo jeho části a/nebo nedohodne-li se s Prodávajícím jinak) sdělí Kupující písemně Prodávajícímu své osobní údaje a detaily o Objednávce, na jejímž základě mu bylo reklamované zboží doručeno, detailní popis důvodu reklamace, včetně návrhu na její řešení, a to vše ideálně ve formě vyplněného reklamačního listu, jehož vzor tvoří přílohu těchto Podmínek.


 5. Kupující doručí zboží (věc), která je předmětem reklamace na adresu: František Kožuch – Kouzelné hry, areál Elektrozdvih, Chomutovská 1361, Kadaň 432 01, Česká republika, nedohodne-li si Kupující s Prodávajícím jinak. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy je projev vůle Kupujícího o uplatnění práva z vadného plnění, společně s reklamovaným zbožím (věcmi) řádně doručen Prodávajícímu. Prodávající je povinen Kupujícímu potvrdit uplatnění příslušné reklamace; takové potvrzení Prodávajícího o uplatněné reklamaci obsahuje datum uplatnění dané reklamace, její obsah a požadovaný způsob vyřízení reklamace. V návaznosti na vyřízení reklamace jakýmkoli způsobem vydá Prodávající Kupujícímu rovněž i potvrzení o datu a způsobu vyřízení dané reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy zboží (věci) a době jejího trvání anebo o důvodech zamítnutí dané reklamace Prodávajícím.

 6. Prodávající nebo jím pověřená osoba rozhodne o způsobu vyřízení reklamace neprodleně po jejím uplatnění u Prodávajícího, ve složitých případech zpravidla do tří (3) pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace u Prodávajícího. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady zboží (věci), které je předmětem reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být ve spotřebitelských věcech vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím - spotřebitelem na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Kupní smlouvy, pro které je Kupující – spotřebitel oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v rozsahu, který se týká zboží (věci), jež je předmětem dané reklamace.


 7. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, věděl-li Kupující (a/nebo měl-li to Kupující vědět zejména s ohledem na způsob prezentace zboží v Internetovém obchodu) před Objednávkou, že příslušné objednávané zboží má vadu, anebo způsobil-li vadu zboží Kupující, ať již přímo a/nebo prostřednictvím jiných osob.

 8. V případě oprávněné reklamace zboží dle tohoto článku těchto Podmínek má Kupující – spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním takové reklamace. Toto právo může Kupující – spotřebitel u Prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho (1) měsíce po uplynutí příslušné lhůty pro uplatnění reklamace.


 9. Práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího ohledně práv z vadného plnění se dále řídí úpravou občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, v platném znění, a úpravou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále také jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

 

X.

Doručování

 

 1. Prodávají a Kupující si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat písemně a/nebo prostřednictvím elektronické pošty, nevyplývá-li z těchto Podmínek výslovně jinak.

 2. Příslušná korespondence odesílaná Kupujícím Prodávajícímu elektronicky se považuje za řádně odeslanou a doručenou jedině tehdy, byla-li odeslána a doručena na info@kouzelnehry.cz, nedohodnou-li si Prodávající s Kupujícím písemně jinak.

 3. Příslušná korespondence odesílaná Prodávajícím Kupujícímu elektronicky se považuje za řádně odeslanou a doručenou jedině tehdy, byla-li odeslána a doručena na e-mailovou adresu uvedenou v Zákaznickém účtu a/nebo Objednávce Kupujícího, nedohodnou-li si Prodávající s Kupujícím písemně jinak.

 

XI.

Mimosoudní řešení sporů

 

 1. Kupující – spotřebitel má dle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, adr@coi.cz, www.adr.coi.cz. Kupující – spotřebitel může podat návrh na zahájení příslušného řízení prostřednictvím webového formuláře na uvedené internetové stránce.

 2. Kupující – spotřebitel může v souvislosti se sporem dle odst. 1 tohoto článku využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr. Kupující – spotřebitel může dále využít Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, které je v dané souvislosti kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

 4. Prodávající zajišťuje vyřizování stížností spotřebitelů (tj. včetně zejména Kupujícího, je-li spotřebitel) zaslaných na e-mailovou adresu Prodávajícího info@kouzelnehry.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Prodávající na elektronickou adresu stěžujícího si spotřebitele.

 

XII.

Zásady ochrany osobních údajů

 

 1. Prodávající svou informační povinnost vůči Kupujícímu (potažmo Kupujícímu – spotřebiteli) ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění Kupní smlouvy a jednání o ní, pro účely používání webových stránek www.kouzelnehry.cz Kupujícím, potažmo Internetového obchodu jako takového,  jakož i pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na: https://www.kouzelnehry.cz/ochrana_osobnich_udaju.

 

XIII.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

 1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na: https://www.kouzelnehry.cz/ochrana_osobnich_udaju.

 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce (tj. v rámci Internetového obchodu na www.kouzelnehry.cz) možné provést a závazky prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

 

XIV.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti používáním Internetového obchodu, včetně internetových stránek www.kouzelnehry.cz, včetně veškerých ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím, včetně zejména Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k uvedeným internetovým stránkám realizován. Tj. obsahuje-li vztah založený Kupní smlouvou mezinárodní prvek, řídí se v každém případě právem České republiky. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

 3. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 4. Všechna práva k obsahu internetových stránek Prodávajícího (tj. zejména stránek www.kouzelnehry.cz, kde je provozován Internetový obchod), včetně všech jejich součástí, náleží Prodávajícímu. Prodávajícímu v dané souvislosti náleží mj. veškerá autorská práva k obsahu uvedených internetových stránek, včetně všech jejich součástí, včetně zejména práv k logům a jiné grafice Internetového obchodu; Prodávajícímu rovněž v dané souvislosti náleží i veškerá práva k názvu Internetového obchodu „Kouzelné hry“ jako takovému. Prodávající neumožňuje, bez předchozího výslovného písemného souhlasu Prodávajícího, jakékoli užití výše uvedeného obsahu internetových stránek Prodávajícího (tj. zejména stránek www.kouzelnehry.cz, kde je provozován Internetový obchod), včetně všech jejich součástí, komukoli v žádném rozsahu.

 5. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoli újmu vzniklou komukoli v souvislosti s používáním internetových stránek www.kouzelnehry.cz, potažmo Internetového obchodu jako takového, zejm. nastala-li v souvislosti se zásahem jakékoli osoby odlišné od Prodávajícího do obsahu internetových stránek Prodávajícího (tj. zejména stránek www.kouzelnehry.cz) a/nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich běžným určením. Kupující není oprávněn při využívání Internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít nepříznivý vliv na jeho provoz či funkčnost, resp. na provoz či funkčnost internetových stránek www.kouzelnehry.cz, a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu a/nebo třetím osobám umožnit neoprávněný zásah či užití jakékoli softwarové součásti Internetového obchodu.

 6. Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 7. Prodávající archivuje záznam o Kupní smlouvě v elektronické podobě; přístup ke Kupní smlouvě jako takové ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku není umožněn; tím není dotčen zejm. článek IV. odst. 7 těchto Podmínek.

 8. Prodávající je oprávněn kdykoli (jednostranně) měnit či doplňovat znění těchto Podmínek. Tím však nejsou nijak dotčena práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vzniklá za účinnosti předchozího znění Podmínek, jak to vyplývá z článku I. těchto Podmínek.

 9. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a vzorový reklamační list.

 10. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 4. 6. 2020.

 

 

 

 

Příloha č. 1:    Vzor oznámení odstoupení od smlouvy

 

František Kožuch – Kouzelnehry.cz
Chomutovská 1361
432 01  Kadaň
Česká republika

Kopie e-mailem na: info@kouzelnehry.cz

 

 Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy týkající se tohoto zboží zakoupeného v Internetovém obchodu na www.kouzelnehry.cz:

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

Číslo objednávky zboží: ………………………………

 

 

Datum objednání zboží: ………………………………

 

 

Datum obdržení́ zboží: ………………………………

 


Jméno a příjmení kupujícího – spotřebitele:
………………………………

 


Adresa kupujícího – spotřebitele:
………………………………………………………………

 

 

Datum: ………………………………

 


Podpis kupujícího – spotřebitele:
………………………………

 

 


 

Příloha č. 2:    Vzor reklamačního listu

 

František Kožuch – Kouzelnehry.cz
Chomutovská 1361
432 01  Kadaň
Česká republika

Kopie e-mailem na: info@kouzelnehry.cz

 

Reklamační list

 

Prodávající: František Kožuch, IČ: 67844197, DIČ: 7803052455, se sídlem Chomutovská 1361, Kadaň, 432 01, Česká republika.

 

Jméno a příjmení kupujícího – spotřebitele: ……………………………………..…………………

 


Adresa kupujícího – spotřebitele:
……………………………………………………………………

 


Telefon a e-mail kupujícího – spotřebitele:
…………………………………………………………

 

 

Reklamované zboží: …………………………………………………………………..………………

 

 

Číslo objednávky zboží: ………………………………

 

 

Datum objednání zboží: ………………………………

 

 

Datum obdržení zboží: ………..………………………

 

 

Důvod reklamace zboží:

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

Návrh řešení reklamace: ………………………………………………………………………………

 

 

Č. účtu kupujícího – spotřebitele: ………………………………

 

 

Datum: ………………………………

 


Podpis kupujícího – spotřebitele:
………………………………